کاشی هارنگصورتی

مشاهده کاشی و سرامیک ها بر اساس «رنگ و صورتی»

رنگ آمیزی صورتی ضعیف در سنگ طبیعی یا کاشی کاری از جنس چوب می تواند ظرافت خاکی را بیافزاید که همچنان واقعی جلوه کند.