کاشی هاجنسکاشی

مشاهده کاشی و سرامیک ها بر اساس «جنس و کاشی»

کاشی به اقلامی گفته می شود که فقط برای کار بر روی دیوار است و به دلیل ظرافت که دارند نمی توان به هیچ وجه از آن برای کف استفاده کرد زیرا استحکام لازم برای کف را دارا نیست اما برای استفاده از دیوار ها بسیار جذاب هستند.