کاشی هامحل نصبتزیینی

مشاهده کاشی و سرامیک ها بر اساس «محل نصب و تزیینی»

مانند یک قطعه هنری خیره کننده یا یک نیمکت بیانیه ای که زیبایی شناسی یک اتاق را تعریف می کند ، کاشی های تزئینی جلوه خاصی را ایجاد می کنند.