کاشی هاشکلمتخلخل

مشاهده کاشی و سرامیک ها بر اساس «شکل و متخلخل»

با کاشی های متخلخل فراتر از دیوارهای صاف و ساده بروید و کاشی های متخلخل ابعاد جدیدی به فضای شما می بخشد. کاشی های متخلخل کاشی های مدرنی هستند که نما و جلوه بسیار شکیل و جذابی به فضای خانه ها می بخشد.