کاشی هاشکلمربع

مشاهده کاشی و سرامیک ها بر اساس «شکل و مربع»

کاشی های مربعی قرن هاست که دیوارها و کفها را در برگرفته اند. کاشی های مربع بسیار رنگ ها و شکل های متنوع دارند و برای اکثر مکان ها و فضا ه مناسب است.