کاشی هاسبکطرح سنگ

مشاهده کاشی و سرامیک ها بر اساس «سبک و طرح سنگ»

یک نمونه از کاشی هایی که مورد استفاده قرار می گیرند کاشی های طرح سنگ می باشند که این کاشی ها طرح روی آن ها به صورت سنگ هایی ریز و درشت می باشند که بسیار طبیعی به نظر می آیند.