کاشی هامحل نصبکف

مشاهده کاشی و سرامیک ها بر اساس «محل نصب و کف»

در حمام ها ، آشپزخانه ها ، اتاق های لباسشویی ، ورودی و ... ، کاشی های کف یکی از کاربردی ترین و زیبا ترین انتخاب کفپوش ها است. می تواند در برابر فرسودگی زندگی روزمره ، ریخت و پاش ، خاک و غیره ایستادگی کند.