کاشی هاکاربردپارکینگ

مشاهده کاشی و سرامیک ها بر اساس «کاربرد و پارکینگ»

به دلیل مشخصات فنی و مکانیکی بالایی که سرامیک های پرسلانی دارند امروزه بیشتر در پارکینگ ها و جاهای پر تردد استفاده می شوند.